ข่าวอาชีพ

Success Skills : 7 ทักษะที่คุณควรมี เพื่อความสำเร็จในชีวิตยุค digital

7 ทักษะที่ทุกคนควรฝึกฝน เพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยทักษะความรู้ด้านต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันล้าสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ หรือแม้แต่การทำธุรกิจของตนเอง รวมถึงการใช้ชิวิตประจำวัน

ทักษะที่สำคัญทั้ง 7 อย่างมีดังนี้

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

ในยุค digital แบบนี้ ข่าวสารและความรู้สามารถหาได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบ offline หรือ online ถ้าเรามัวแต่รอให้มีใครมาสอนก็อาจจะไม่ทันการ ฉะนั้นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองย่อมจะได้เปรียบ ทั้งนี้สิ่งต่างๆ และองค์ความรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราเคยเรียนในอดีตอาจจะนำมาใช้ไม่ได้ในปัจจุบันและอนาคต เราต้องสามารถละทิ้งความรู้เก่าๆ ที่ได้เรียนมาและล้าสมัยไปแล้ว เพื่อที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า Learn – Unlearn – Relearn ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีผลกระทบต่อการทำธุรกิจ (Technology disruption) ผู้ที่ปรับตัวไม่ทัน หรือยังยึดติดกับความรู้เดิมๆในอดีตก็จะไม่สามารถรักษาธุรกิจเดิมไว้ได้ และพ่ายแพ้ให้กับผู้ที่ปรับตัวได้ และรวดเร็วกว่าในที่สุด

ภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication)

โลกในยุคปัจจุบันนี้เราควรจะต้องสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาในระดับที่คล่องแคล่ว เช่นถ้าคุณเป็นคนไทย คุณก็อาจจะเลือกฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (หรือเลือกภาษาอื่นก็ได้ เช่น จีน ญี่ปุ่น สเปน) แต่ภาษาที่เราเลือก เราจะต้องฝึกฝนให้อยู่ในระดับที่นำไปใช้ทำงานได้จริง ถ้าพอมีเวลาก็อาจจะศึกษาภาษาที่ 3 เพิ่มได้ แต่ถ้าเราไม่มีเวลา และอยากเลือกเรียนรู้ทักษะอื่นๆ แทนการเรียนภาษาก็ไม่เป็นไร เพราะว่าถ้าเราใช้ภาษาที่ 2 ได้คล่องก็ถือได้ว่ายังเพียงพอสำหรับโลกในยุคนี้อยู่ และเอาเข้าจริงๆ องค์กรที่เราเข้าไปทำงาน หรือติดต่องานด้วยส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ยังใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาในประเทศนั้นๆ เป็นภาษาหลัก

การรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ยังช่วยให้เราสามารถศึกษาค้นคว้าตำราหรือศึกษาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพในสายอาชีพต่างๆ ได้หลากหลาย (ยังมีคอนเทนต์ดีๆ อีกมากจากทั่วโลกที่ไม่ได้จัดทำเป็นภาษาไทย) ทำให้เราสามารถศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆได้อีกมาก

นอกจากเราจะเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศแล้ว เราควรจะมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีด้วยทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน สามารถพูดสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในกลุ่มย่อย หรือการพูดในที่สาธารณะก็ต้องทำได้อย่างไม่ขัดเขิน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน และมันจะส่งเสริมให้คุณมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เพราะผู้ฟังก็จะเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจน

ทักษะทางการเงินและการลงทุน (Investment and Finance)

การทำงานประจำเพื่อรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น active income หรือการมีรายได้เพียงทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับยุคนี้ ฉะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน ย่อมที่จะได้เปรียบในระยะยาว และสามารถใช้ทักษะความรู้ในด้านนี้ไปต่อยอดหารายได้เพิ่มได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ทองคำ อสังหา สินทรัพย์ต่างๆ หรือแม้แต่การเทรดค่าเงิน หรือ cryptocurrency ยิ่งถ้าคุณสามารถอ่านงบการเงิน งบกำไร ขาดทุน มีความรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยทบต้น และศึกษาตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ก็จะทำให้มีความได้เปรียบทั้งในการลงทุน หรือทำธุรกิจของตนเองในอนาคต

ความรู้เรื่องการเงินเป็นความรู้ที่ไม่มีวันล้าสมัย และที่สำคัญคุณต้องติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจของทั้งระดับประเทศ และระดับโลกควบคู่ไปด้วย ถ้าคุณมีทักษะด้านนี้มากพอ คุณก็มีโอกาสที่จะสร้าง passive income ควบคู่ไปกับ active income ได้ และนำคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินในที่สุด

การทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration)

มนุษย์เราทุกคนในยุคนี้ล้วนสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์เผ่าพันธ์ที่เรียกว่า โฮโม ซาเพียน (Homo Sapiens) ตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อ 2 แสนปีที่แล้ว และสิ่งที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของเรา ยังเหลือรอดอยู่มาถึงยุคปัจจุบันไม่ใช่เพราะเราเป็นเผ่าพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุด หากเป็นเพราะว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธ์ที่ชอบสื่อสารและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายบางอย่าง รวมถึงปรับตัวได้ดีอีกต่างหาก นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ปัจจุบันคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ย่อมมีความได้เปรียบกว่าคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ การทำงานเป็นทีมร่วมกันทำให้มนุษย์เราสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าการทำงานเพียงคนเดียว องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีก็คือ เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ถือเอาความคิดตนเป็นใหญ่  พยายามทำความเข้าใจคนที่เราสื่อสารด้วยว่าเขาต้องการอะไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร รวมถึงเอาใจเขามาใส่ใจเรา และมองถึงเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกันของตัวงานเป็นสำคัญ

การบริหารเวลา (Time management)

เรามีสิ่งที่ต้องทำมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเรามีการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ฉะนั้นการรู้จักแบ่งเวลาในการทำสิ่งต่างๆให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่เราจะใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เราต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานที่จำทำ เช่น งานที่มีความสำคัญ และ เร่งด่วน เราก็ควรต้องทำให้เสร็จก่อนงานที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน และต้องรู้จักวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนที่ไม่สำคัญ หรือไม่จำเป็นต้องทำเพราะไม่ช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายใดๆ เราก็ควรต้องรู้จักตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งออกจากชีวิต เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลา

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)

การรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในยุคนี้ เนื่องจากในการทำงานเราต้องพบปะผู้คนมากมาย ฉะนั้นอาจจะมีบางสถานการณ์ที่สร้างความเครียดให้เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีรับมือกับความเครียด พยายามทำความเข้าใจผู้อื่นและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะหาทางออกให้ปัญหาอย่างเหมาะสม และไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ Emotional Intelligence เขียนโดย Daniel Goleman ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านยอดขายและคำวิจารณ์ หลังจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกมา ก็ได้มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและความสุขสำหรับชีวิต

ทักษะการคิดในแง่บวก (Positive Thinking)

การคิดในเชิงบวก เป็นเหมือนการเติมเชื้อไฟและเพิ่มพลังเพื่อขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ตรงกันข้ามหากเราคิดแต่ในแง่ลบมากเกินไป ความคิดนั้นจะเป็นการบั่นทอนพลัง และทำให้เราเสียเวลากับการกังวลมากเกินไป การคิดในแง่บวกไม่ได้หมายถึงการหลอกตัวเอง โดยที่เราไม่พยายามทำอะไรเลย ตรงกันข้าม คนที่จะคิดใน่แง่บวกได้ ต้องมาจากการที่เราได้วางแผนการทำงานมาแล้วอย่างดี และพยายามสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อเราได้ลงมือทำอะไรอย่างจริงจังแล้วก็จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นการสร้างพลังงานในทางบวก และลดความกังวลลง และนอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เราทำ ก็จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต หรือในการทำงาน

 

SLOWRICH

Slowrich ทุกเรื่องธุรกิจ สร้างอาชีพ การลงทุน

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker